Viser arkivet for desember, 2014

Innlegg i budsjettdebatten

Fylkesordfører, fylkesting.

Etter å ha lest opposisjonens forslag til økonomiplan og årsbudsjett sitter jeg igjen med et par spørsmål som jeg håper at noen kan hjelpe meg med å oppklare.

Det ønskes at det etableres et prøveprosjekt med kutt eller valgfrihet av sidemål for å frigjøre tid til andre kjernefag. Mitt spørsmål er da om dette vil gjelde hele skoler, skoleklasser eller enkeltelever? Også lurer jeg på hvordan dette praktisk vil gjennomføres, har forslagsstillerne gjort seg noen tanker rundt dette?

Det andre jeg lurer på er skolemamma-ordningen. Hva er mammaordningen? Jeg har prøvd så godt jeg kan å lese meg frem til svar uten å bli noe klokere. Jeg er helt enig i at det er viktig å forebygge mobbing, frafall, rus, narkotika, spiseproblemer og selvmord. Det tror jeg ingen i denne salen er mot.

Det legges frem forslag om å etablere oppfølgingsprogram for de som avslutter grunnskolen uten å begynne i videregående opplæring. På side 47 i fylkesrådets forslag står det at i skoleåret 2013/14 var 619 av de 1566 elevene oppfølgingstjenesten var i kontakt med, nettopp elever som ikke hadde søkt om skoleplass i den videregående skolen. Forslaget fra opposisjonen er derfor å slå inn åpne dører.

I fylkeskommunen jobbes det aktivt mot frafall, og det har gitt gode resultater. Vi er ikke i mål, men det er tydelig at de tiltakene vi har satt i gang fungerer, og med skoleeierprisen har vi også fått nasjonal anerkjennelse. Det skal vi være stolte av!

Jeg er opptatt av tidlig innsats. Flere yrkesgrupper inn i både skole og barnehage er viktig. Gode rådgivere er viktig, og en sterk skolehelsetjeneste er viktig.

Når vi går inn i en tid med lavere elevgrunnlag i den videregående skolen, er jeg glad for at rådet tar dette på alvor ved å se på tilbudsstrukturen. Skoletilbudet skal være like bra, men det er ikke nødvendigvis slik at vi møter framtida på best mulig måte ved å opprettholde dagens struktur.

Takk.